Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

                                                                           

A RUHAKIRÁLY NŐI DIVAT WEBÁRUHÁZ S-5XL ÉS NAGYMÉRETŰ NŐI RUHA WEBSHOP

    Adatvédelmi-és Jogi- nyilatkozata, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Ruhakiraly női divat webshop S-5XL számára a legfontosabb cél a vásárlók személyes adatainak védelme.
A Ruhakirály csapata a vásárlók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonságtechnikai intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.Különös tekintettel vagyunk a magánélethez való jogra, az alapvető szabadság jogokra , tekintet nélkül származásra, vallásra, tiszteletben tartjuk személyes adatait, a gépi feldolgozás során.
Nagyméretű női ruha webáruházunk adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapelvei összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal,amik a következők:

-A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII.törvény
-A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény.
-Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998.évi VI.törvény.
-AZ elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.törvény.

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

-A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 

A vásárló a Ruhakiraly női divat webáruház S-5XL használatával önkéntes hozzájárulását adja adatainak bizalmas kezeléséhez.
A webáruház adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése és kiszállítása.
A webáruházban az adatkezelést a Ruhakirály csapata végzi, aki harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki.
A vásárlók adatait kizárólag saját szerződésink, számlázásaink és könyvelésünk részére használjuk fel.
A vásárlói adatok a megrendelések teljesítése céljából a szállítás idejére átadásra kerülnek a kiszállító cégnek, melyhez a vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A vásárlónak a webáruházban történő böngészéshez és vásárláshoz regisztrációra nincs szüksége.

A nem regisztrált vásárló személyes adatainak kezelése a megrendeléstől a kiszállításig tart.

A regisztrált vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az  info@ruhakiraly.hu e-mail címen.

   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről és védelméről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Fogalmak:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; -mellyel azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítóra, például: név, cím, telszám, e-mail cím...stb. alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálatkeretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

 

 

 

Az ADATKEZELŐ: Baranyáné Perger Andrea ev.( 9400 Sopron Heimler K.u.36., adószám:67426229-1-28)

E-mail:info@ruhakiraly.hu, Tel:+36/70-590-6430

 

 

 

A RUHAKIRÁLY NŐI DIVAT WEBÁRUHÁZ S-5XL VÁSÁRLÓI REGISZTRÁCIÓJA

 

Amennyiben a vásárló úgy dönt, hogy további vásárlásai megkönnyítésének érdekében szeretné, hogy a webáruház személyes adatait rögzítse, úgy regisztráció szükséges.

A vásárlónak a regisztrációs gombra kattintva kell megadni személyes adatait.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

A regisztrációt az üzemeltető a vásárló kérésére bármikor törölheti. Azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

 

 

Szerzői jogok

A ruhakiraly.hu valamennyi oldalának tartalma (képi, dizájn, szöveg) a webáruház szerzői jogvédelme alatt áll. A tartalmak teljes vagy részleges másolása vagy bármilyen célra történő felhasználásához a tulajdonos előzetes hozzájárulása szükséges.

Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelés során az adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát úgy jogorvoslati lehetőseggel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu). Illetve a bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Tisztelt vásárló, ha bármilyen adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos észrevétele kérése, kérdése van kérem írjon nekünk az info@ruhakiraly.hu e-mail címre.

 

Köszönjük,hogy a ruhakirály webáruház kínálatát választotta.